Trwajcie w miłości mojej – niedziela 9 maja 2021

Jezus kocha wierzących tą samą miłością, jaką Ojciec umiłował Syna (J 15,9). Jest to miłość doskonała, która jest od zawsze i na zawsze. Trwanie w miłości Jezusa opiera się na zachowaniu Jego przykazań, które streszczają się w jednym, najważniejszym: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). Apogeum tej miłości jest oddanie życia za przyjaciół swoich (J 15,13). Jezus okazał tę miłość, umierając na krzyżu (J 19,28.30). Nie chce mieć uczniów w charakterze sług, ale jako swoich przyjaciół (J 15,14-15), którzy są Mu równi. Wierzący, odpowiadając miłością na miłość Boga, stają się Jego przyjaciółmi. W Pierwszym Liście św. Jana Apostoła Bóg jest nazwany wprost Miłością (4,8). Największym objawieniem miłości Boga było zesłanie Jednorodzonego Syna na świat jako „ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”, abyśmy życie mieli dzięki Niemu (por. 1 J 4,9-10). Każdy człowiek zatem znajduje się w zasięgu Jego zbawczego działania, o czym przekonał się apostoł Piotr w domu Korneliusza w Cezarei (Dz 10,24-48). Podczas jego nauczania Duch Święty zstąpił na zebranych pogan (ponieważ „w każdym narodzie miły jest Bogu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”; Dz 10,35).

Zapraszamy na niedzielną Eucharystię o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Msza święta jest sprawowana w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna celebracja dostępna w niedzielę w naszym kościele i zawsze kilkoro turystów lub emigrantów chciałoby w niej uczestniczyć. Kościół jest otwarty od godziny 10:00 do 17:00.

Odnosząc się do Janowych fraz dotyczących Bożej miłości, św. Augustyn pouczał: „Czy odważylibyśmy się kochać Pana Boga, gdyby On nas pierwej nie umiłował? Jeśli leniwi byliśmy do kochania, nie bądźmy leniwi do odwzajemnienia się za miłość. My siebie samych tak nie kochamy, jak On nas pierwszy ukochał. Ukochał grzeszników, ale uwolnił od grzechów. Grzeszników ukochał, choć nie zgromadził do grzeszenia. Ukochał i nawiedził chorych, aby ich uzdrowić […]. Sam Pan mówi: «Nikt nie ma większej miłości nad tę, aby kto życie swe oddał za przyjaciół swoich»; przez to okazał Chrystus miłość swą ku nam, że umarł za nas […]. Tę samą czynność, zależnie od jej celu, chwalimy albo potępiamy. Tak działa miłość. Nią jedną różnią się czyny ludzkie, ona tylko rozstrzyga o ich wartości […]. Dlatego polecamy ci jedno krótkie zdanie: Kochaj i czyń, co chcesz! Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłości; gdy karcisz, karć z miłości; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości; wyrośnie z niego tylko dobro” (Augustyn z Hippony, Homilie na Pierwszy List św. Jana).

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021

6 Niedziela Wielkanocna (Rok B): 
I czytanie: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Psalm: 98; 
II czytanie: 1 J 4, 7-10;
Ewangelia: J 15, 9-17;