Eucharystia czyli Ciało i Krew Chrystusa – 20 Niedziela Zwykła – 16 sierpnia 2015

W nawiązaniu do poprzednich niedziel usłyszymy dziś dalszy ciąg nauczania o „chlebie życia“ ukazanym w Ewangelii jako Ciało i Krew Chrystusa ofiarowanego ludziom na pokarm. Jezus mówi do nas: “Chlebem którym Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. W tych słowach ujawnia zamiar ofiarowania swego życia za życie świata i cudownego pozostawania z nami pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina.

Kiedy Jezus mówił, że jego Krew jest prawdziwym napojem a jego Ciało prawdziwym pokarmem, to słowa te zostały źle zrozumiane. Skutkowało to opuszczeniem go przez wielu. Uważali to za szaleństwo, bo jak można dawać swoje ciało za pokarm a krew za napój? Jezus został zrozumiany dosłownie, a przecież nie proponował kanibalizmu. Chodziło o coś więcej. Chodziło o wyjątkowy pokarm. Pokarm dla duszy. Gdy mówił o prawdziwym pokarmie i o prawdziwym napoju, to mówił o życiu wiecznym i o zbawieniu, i aby je osiągnąć należy karmić się jego Ciałem i Krwią. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus wyjaśnił tę tajemnicę, kiedy za pośrednictwem konsekracji chleba i wina, jego Ciało i Krew stały się realnie obecne i przygotowane do spożycia. To samo urzeczywistnia się podczas każdej mszy świętej. W eucharystii została nam ofiarowana Krew Kalwarii jako krew życia, życia Chrystusa, który jest i naszym życiem.

A zatem nie jest wystarczające to, że Krew Chrystusa została przelana na krzyżu; że zostałem nią obmyty podczas chrztu; że jej oczyszczająca moc usprawiedliwia mnie podczas spowiedzi; jest konieczne, abym pił Krew i spożywał jego Ciało – czyli przyjmował żywego Chrystusa podczas każdej Eucharystii.

Po ustanowieniu nowego sakramentu Jezus powiedział uczniom, że odtąd będzie pił nowy kielich, razem z nimi, kiedy przyjdzie do swojego Królestwa. Nazywa go nowym kielichem i nowym winem, gdyż Jego ciało zostanie uwielbione, mówi, że będzie go pił razem z nimi, aby wskazać na ich uczestnictwo w Jego obecności eucharystycznej.

A zatem, obecność eucharystyczna Chrystusa pod postacią chleba i wina, jest obecnością, która nie podlega ziemskim prawom i daje duszy życie duchowe w Chrystusie, który już nigdy nie może umrzeć, ponieważ Jego natura jest nieśmiertelna. Eucharystyczne Ciało Chrystusa dlatego jest żywe i ożywiające, bo ma postać ponadnaturalną, która pochodzi tylko z nieba.

Korzystajmy zatem z tej eucharystycznej łaski i starajmy się jak najczęsciej przystępować do komunii i karmić się Ciałem i Krwią Chrystusa, bo tylko takim pokarmem posileni możemy osiągnąć szczęście na ziemi i życie wieczne w niebie.