Duszpasterswo Polonijne W Stambule i Polonezkoy

Wzięty do nieba – niedziela 16 maja 2021

Misja głoszenia Ewangelii nie zakończyła się wraz z wniebowstąpieniem Jezusa. W Ewangelii św. Marka to właśnie Jedenastu zostaje posłanych, aby „idąc na cały świat głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (16,15). Wiara i chrzest, które oznaczają przyjęcie orędzia głoszonego przez apostołów, prowadzą do zbawienia, natomiast odrzucenie Ewangelii skutkuje potępieniem (Mk 16,16). W Dziejach Apostolskich Jezus pouczył swoich uczniów, że ich zadaniem jest bycie Jego świadkami „w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce świata”, co stanie się możliwe dzięki zstąpieniu Ducha Świętego i otrzymaniu Jego mocy (1,8). Misja apostołów i ich następców będzie trwać aż do powtórnego przyjścia Chrystusa za ziemię (Dz 1,11).

Zapraszamy na niedzielną Eucharystię o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Msza święta jest sprawowana w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna celebracja dostępna w niedzielę w naszym kościele i zawsze kilkoro turystów lub emigrantów chciałoby w niej uczestniczyć. Kościół jest otwarty od godziny 10:00 do 17:00.

Święty Paweł w Liście do Efezjan zachęca do właściwego postępowania, które płynie z otrzymanego powołania do świętości. Wzywa do „znoszenia siebie nawzajem w miłości” z pokorą, cichością i cierpliwością (Ef 4,2). Podkreśla wagę pokoju, który umożliwia zachowanie jedności Ducha (Ef 4,3). Darem samego Chrystusa są pełnione posługi we wspólnocie wierzących (apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele), które prowadzą do budowania autentycznego Kościoła (Ef 4,7.11-12).

Wiernym obchodzącym Wniebowstąpienie Pańskie św. Cezary z Arles przypominał: „Nasz Zbawiciel wstępuje do nieba, nie buntujmy się zatem na ziemi. Niech tam będzie myśl, a tu będzie spokój. Wstąpmy tam z Chrystusem całym sercem. Gdy nadejdzie jego obiecany dzień, pójdziemy tam i ciałem. Musimy jednak wiedzieć, że z Chrystusem nie wstąpi ani pycha, ani chciwość, ani wyuzdanie. Żadna z naszych wad nie wstąpi z naszym lekarzem. Z tego więc powodu, jeżeli chcemy za lekarzem wstąpić do nieba, starajmy się tu złożyć nasze wady i grzechy. Wszystkie nasze nieprawości uciskają nas niczym jakieś kajdany i więzy grzechów usiłują nas skrępować. Dlatego z Bożą pomocą postępujmy zgodnie z tym, co mówi psalmista Pański: «Stargajmy ich więzy, abyśmy szczerze mogli powiedzieć Panu: Stargałeś moje więzy, Tobie złożę ofiarę chwały». Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją, a Wniebowstąpienie Pańskie jest naszym wyniesieniem do chwały”.

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021

Niedziela Wniebowzięcia Pańskiego (Rok B): 
I czytanie: Dz 1, 1-11; Psalm: 47; 
II czytanie: Ef 4, 1-13;
Ewangelia: J 16, 15-20;

Trwajcie w miłości mojej – niedziela 9 maja 2021

Jezus kocha wierzących tą samą miłością, jaką Ojciec umiłował Syna (J 15,9). Jest to miłość doskonała, która jest od zawsze i na zawsze. Trwanie w miłości Jezusa opiera się na zachowaniu Jego przykazań, które streszczają się w jednym, najważniejszym: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). Apogeum tej miłości jest oddanie życia za przyjaciół swoich (J 15,13). Jezus okazał tę miłość, umierając na krzyżu (J 19,28.30). Nie chce mieć uczniów w charakterze sług, ale jako swoich przyjaciół (J 15,14-15), którzy są Mu równi. Wierzący, odpowiadając miłością na miłość Boga, stają się Jego przyjaciółmi. W Pierwszym Liście św. Jana Apostoła Bóg jest nazwany wprost Miłością (4,8). Największym objawieniem miłości Boga było zesłanie Jednorodzonego Syna na świat jako „ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”, abyśmy życie mieli dzięki Niemu (por. 1 J 4,9-10). Każdy człowiek zatem znajduje się w zasięgu Jego zbawczego działania, o czym przekonał się apostoł Piotr w domu Korneliusza w Cezarei (Dz 10,24-48). Podczas jego nauczania Duch Święty zstąpił na zebranych pogan (ponieważ „w każdym narodzie miły jest Bogu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”; Dz 10,35).

Zapraszamy na niedzielną Eucharystię o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Msza święta jest sprawowana w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna celebracja dostępna w niedzielę w naszym kościele i zawsze kilkoro turystów lub emigrantów chciałoby w niej uczestniczyć. Kościół jest otwarty od godziny 10:00 do 17:00.

Odnosząc się do Janowych fraz dotyczących Bożej miłości, św. Augustyn pouczał: „Czy odważylibyśmy się kochać Pana Boga, gdyby On nas pierwej nie umiłował? Jeśli leniwi byliśmy do kochania, nie bądźmy leniwi do odwzajemnienia się za miłość. My siebie samych tak nie kochamy, jak On nas pierwszy ukochał. Ukochał grzeszników, ale uwolnił od grzechów. Grzeszników ukochał, choć nie zgromadził do grzeszenia. Ukochał i nawiedził chorych, aby ich uzdrowić […]. Sam Pan mówi: «Nikt nie ma większej miłości nad tę, aby kto życie swe oddał za przyjaciół swoich»; przez to okazał Chrystus miłość swą ku nam, że umarł za nas […]. Tę samą czynność, zależnie od jej celu, chwalimy albo potępiamy. Tak działa miłość. Nią jedną różnią się czyny ludzkie, ona tylko rozstrzyga o ich wartości […]. Dlatego polecamy ci jedno krótkie zdanie: Kochaj i czyń, co chcesz! Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłości; gdy karcisz, karć z miłości; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości; wyrośnie z niego tylko dobro” (Augustyn z Hippony, Homilie na Pierwszy List św. Jana).

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021

6 Niedziela Wielkanocna (Rok B): 
I czytanie: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Psalm: 98; 
II czytanie: 1 J 4, 7-10;
Ewangelia: J 15, 9-17;

ŻYCZENIA BP. WIESŁAWA LECHOWICZA DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ

DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ

Pl-01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6 tel.+48 (22) 530-48-69, e-mail: emigracja@episkopat.pl

ŻYCZENIA BP. WIESŁAWA LECHOWICZA DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ

z okazji Świąt Wielkanocnych Anno Domini 2021

Drodzy Rodacy – wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego!

Życzenie nadziei podyktowane jest nie tylko kontekstem społecznym, ale przede wszystkim wiarą w zmartwychwstanie Jezusa. Być chrześcijaninem to znaczy złożyć nadzieję w Chrystusie! (zob. Ef 1, 12). On, Chrystus zmartwychwstały, jest Nadzieją, która podtrzymuje całe nasze życie i mocą, której możemy stawić czoła teraźniejszości (por. Benedykt XVI, Spe salvi). Na tę nadzieję związaną z osobą Zmartwychwstałego Pana wskazuje Orędzie Wielkanocne proklamowane podczas liturgii Wigilii Paschalnej, sławiące noc zmartwychwstania, która „oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”. Jako chrześcijanie jesteśmy zatem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że wobec doświadczanych nieszczęść – różnorakich cierpień i chorób, przeżywanych tragedii i śmierci – smucimy się i płaczemy, ale nie jako ci, którzy nie mają nadziei (zob. 1 Tes 4,13). Nadzieja złożona w Chrystusie, w przeciwieństwie do nadziei pokładanej tylko w sobie lub w innych ludziach, nigdy nie zawodzi, lecz prowadzi do wysławiania Boga słowami św. Piotra: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego” (1 P 1,3-4).

Continue reading…

Chcemy ujrzeć Jezusa – niedziela 21 marca 2021

To pragnienie bliżej nieznanej grupy bojących się Boga Greków, którzy szukali okazji do spotkania się z Jezusem. Ono otwiera ewangelię. Czy zostało zrealizowane? Wydaje się, że tak, choć przebieg spotkania nie został zarejestrowany. O czym rozmawiano? Odpowiedź Jezusa o obumierającym ziarnie pszenicznym, wyjęta jakby ze środka dyskursu, i o wywyższeniu nad ziemią pozwala przypuszczać, że mówiono o nadciągającej godzinie Jezusa, czyli o jego męce, o krzyżu i o śmierci. Zatem dla Greków była to ostatnia szansa, bo spotkać Jezusa. I rzeczywiście, kolejny rozdział ewangelii znajduje go już na Ostatniej Wieczerzy. Właśnie dlatego Kościół czyta nam ten fragment dziś, w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu. Ostatnia szansa, by spotkać żywego Pana. Zjeść z nim posiłek. Pośmiać się i pożartować. Zapytać o sens życia i cierpienia. Zapytać, jak się czuje. Poprosić o uzdrowienie, o wyjaśnienie Pisma i o wiele innych jeszcze rzeczy…

Zapraszamy na niedzielną Eucharystię, która rozpocznie się o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Ponieważ trwa lockdown brama główna, przy której będzie czuwał stróż, będzie otwarta dopiero od godziny 11:00.
Msza święta może również posiadać części w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna celebracja dostępna w niedzielę w naszym kościele i zawsze kilkoro turystów lub emigrantów chciałoby w niej uczestniczyć.

A co było w sercu Jezusa? Możemy tam zajrzeć, bo je przed nami otwiera. Jest tam lęk przed samozniszczeniem i ofiarą z własnego życia, bo trzeba obumrzeć, aby przynieść plon, tak jak ziarno pszenicy. Bo droga do chwały wiedzie poprzez uniżenie i cierpienie. Nic nie przychodzi łatwo, nawet w życiu Bożego Syna. Zbawienie wiedzie przez krzyż. Czy trzeba uciec przed taką perspektywą? Przed ofiarą? Zaniechać trudu? Żadną miarą. Dla tej właśnie godziny i tej ofiary przyszedł na ziemię. Ojcze, niech będzie uwielbione imię twoje (J 12, 28) i bądź wola twoja. 

A wolą Ojca było i jest nowe przymierze, o którym wspomina Księga Jeremiasza. Przymierze zapisane nie na kartce protokolarnej, ale wygrawerowane na sercu. Przymierze wieczne i niezniszczalne. Przymierze polegające na dokładnym poznaniu się i pokochaniu. Przymierze, w którym Bóg odpuści winę i nie będzie pamiętał grzechu, a człowiek wyzna mu: ty jesteś moim Bogiem (Ps 118, 28)

Pierwsze przymierze człowiek złamał a naprawić zepsute przymierze nie było łatwo. Naprawić zepsutą rzecz, dajmy na to komputer, nie jest łatwo. Często lepiej go wyrzucić i kupić nowy, lepszy, niż bawić się w serwis. Naprawić zepsutą sprawę, jeszcze trudniej, a naprawić człowieka… beznadzieja. Niewielu zdecydowało się na ten karkołomny wyczyn, wśród nich znalazł się Pan Bóg. On nie wyrzuca i nie niszczy. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie (Ez 33, 11). Ale do tego był potrzebny Syn, jedyny Sprawiedliwy, który dobrze poznał wagę sprawy i zrozumiał, że droga do nowego przymierza wiedzie poprzez wrzucenie ziarna w ziemię i obumarcie. Wyciągnął ręce, by zadać śmierć grzechowi i by przyciągnąć wszystkich do siebie. Tym sposobem ręka Syna Bożego została wyciągnięta do zgody, pojednania i nowego przymierza. Czy ją przyjmiesz, tak jak Grecy, którzy od tego gestu, chciejmy wierzyć, rozpoczęli swe spotkanie.
Czy chcesz ujrzeć Jezusa?

5 Niedziela Wielkiego Postu (Rok B): 
I czytanie: Jr 31,31-34; 
Psalm: 51; 
II czytanie: Hbr 5,7-9;
Ewangelia: J 12,20-33

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski 2021 Kościoła w Polsce

Nowy Cyrus i zbawienie – niedziela 14 marca 2021

Czym jest niewola i jak trudno zrzucić jej jarzmo nie trzeba Polakom zbytnio przypominać. Ostatnie dwa wieki historii były 147. latami niewoli, wliczając w to lata jedynie słusznego socjalistycznego ustroju. Niewola i wyzwolenie, to tematy do rozważenia na dzisiejszą niedzielę.

Zapraszamy na niedzielną Eucharystię, która rozpocznie się o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Ponieważ trwa lockdown brama główna, przy której będzie czuwał stróż, będzie otwarta dopiero od godziny 11:00.
Msza święta może również posiadać części w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna celebracja dostępna w niedzielę w naszym kościele i zawsze kilkoro turystów lub emigrantów chciałoby w niej uczestniczyć.

Babilończycy i Persowie. Nabuchodonozor i Cyrus. Zburzenie Jerozolimy i jej odbudowa. Wygnanie i powrót. To bohaterowie i akcja, którą przynosi lektura Księgi Kronik. Dowiadujemy się z niej o największej tragedii jaka spotkała Królestwo Judzkie w VI wieku p.n.e., jaką był najazd Babilończyków za panowania Nabuchodonozora, zniszczenie Jerozolimy, zburzenie świątyni, rzeź, rabunek i deportacja. Sytuację narodu w niewoli i jego tęsknotę za ojczystą ziemią prezentuje Psalm 137: “Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali…. Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica”. Dowiadujemy się również o wyzwoleniu, jakie przyszło po zwycięstwie Persów nad Babilonią i słynnym edykcie króla Cyrusa, który przywracał wolność narodowi, zachęcał do powrotu i odbudowy świętego miasta: „Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izraelskiego” (2Krn 36,23; Ezd 1,3). Na przestrzeni ośmiu ostatnich zdań z Księgi Kronik przemierzamy historię wieku, tragedię pokoleń, cierpienie rodzin i rozpacz tysięcy.

Wąż kusiciel i Syn Człowieczy. Grzech i wynagrodzenie. Śmierć i życie. Potępienie i odkupienie. To drugi zestaw przeciwstawności, na które napotykamy w lekturze ewangelii. Łącznikiem obu jest ambiwalentność. Nie sam termin, ale podmiot działający, czyli Bóg i jego umiłowany Syn, którego nazywamy Chrystusem. “Tak Bóg umiłował świat (co w nim dzisiaj można tak pokochać?) że Syna swego Jednorodzonego dał…, aby świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17). To najważniejsza prawda wiary chrześcijaństwa. To serce ewangelii. To początek modlitwy. To sens wyrzeczeń. To zgoda na cierpienie i prześladowanie. To radość i nadzieja ucznia. To oświecenie i zbawienie. Z powyższej lektury Pismo pragnie uświadomić nam dwie wartości związane z duchową egzystencją, mianowicie niewolę i wyzwolenie. Niewola w jaką popadł człowiek popełniając pierwszy grzech w raju i jakikolwiek grzech popełniany dzisiaj. I wyzwolenie z niego, które dokonało się poprzez ofiarę Syna Bożego, i które dokonuje się indywidualnie w każdym człowieku poprzez wiarę: “aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Czy człowiek XXI wieku, wieku nanotechnologii i bozonu Higgsa, ma świadomość stanu duchowej niewoli, czy raczej będzie się oburzał na takie przypuszczenie, podobnie jak współcześni Jezusowi: “Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę… Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu»”(J 8:33-34). Zatem duchowa niewola to niewola grzechu, a ten który więzi to szatan. Cóż zatem wyzwoli człowieka? Dzięki niech będą Jezusowi Chrystusowi. W Nim jest zwycięstwo i zbawienie. Dlatego dzisiaj, podobnie jak podczas oczekiwanych świąt, celebrujemy nasze wyzwolenie w Chrystusie i radujemy się ze zwycięstwa. To dlatego ta niedziela nazywa się “Lætare”—„Cieszcie się”, a Chrystusa określamy mianem Nowego Cyrusa, który ogłasza zbawienie. Wywyższony na drzewie krzyża jest lekarstwem na grzech i tarczą obronną przeciwko szatanowi. “I niech uschnie moja prawica… język przyschnie do gardła, jeśli o Nim nie będę pamiętał.” (por. Ps 137)

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski 2021 Kościoła w Polsce

3 Niedziela Wielkiego Postu (Rok B): 
I czytanie: 2 Krn 36,14-16.19-23; 
Psalm: 137;
II czytanie: Ef 2,4-10; 
Ewangelia: J 3,14-21

Jesteście świątynią Boga – niedziela 7 marca 2021

Dzisiejsza ewangelia nosi tytuł oczyszczenia świątyni i wiąże się z wizytą Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Święty Jan Ewangelista, inaczej niż pozostali synoptycy, umieścił to wydarzenie na początku publicznej działalności Jezusa, chcąc wskazać na znaczenie świątyni jako centralnego miejsca kultu oddawanego Bogu i nadać mu właściwe zrozumienie. 

Zapraszamy na niedzielną Eucharystię, która rozpocznie się o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Ponieważ trwa lockdown brama główna, przy której będzie czuwał stróż, będzie otwarta dopiero od godziny 11:00.
Msza święta może również posiadać części w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna celebracja dostępna w niedzielę w naszym kościele i zawsze kilkoro turystów lub emigrantów chciałoby w niej uczestniczyć.

Od najdawniejszych czasów świątynia była nie tylko miejscem sakralnym Izraela i ośrodkiem duchowej władzy, ale znakiem jednoczącym naród, symbolem jego świetności i potęgi, a przede wszystkim wiązała się z Obecnością Najświętszego. To był jego dom.

Dzisiejszy fragment jest wyjątkowy z innego jeszcze powodu. Po raz pierwszy i ostatni widzimy Jezusa z biczem w ręku. Rozsierdzonego, demolującego świątynny porządek i grzmiącego uwagami. I wszystko o świątynię. Czy aż taka ważna? Zaprowadza porządek, poucza, wstawia do kąta i gani. Nie podobają mu się wrzaski, rozmowy i handel, nawet jeśli dotyczył rzeczy świętych. Nie róbcie targowiska z domu mojego Ojca, mówił. A potem do zszokowanych i tudzież zgorszonych słuchaczy dodał zdumiewającą implikację: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo… A  mówił to o świątyni swego ciała. Świątynia ciała Chrystusa. Człowiek świątynią!? W powyższych słowach zawiera się klucz do zrozumienia dzisiejszej nauki, a wyraźniej to przedstawi List do Koryntian: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga…? Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście (1 Kor 3:16-17). Ujmując rzecz krótko: świątynią Bożą jest ciało Chrystusa, świątynią Bożą jest człowiek. Zatem oczyszczenie świątyni jerozolimskiej było symbolem oczyszczenia świątyni ludzkiego serca, ludzkich myśli i działań. O tym jak utrzymać czystość i porządek w tej świątyni mówi pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, czyli Dekalog. Dziesięć słów. Najważniejszych w życiu człowieka i wszystkich społeczności. Najlepszych dla harmonijnego wzrostu rodziny i całych kultur. Najbezpieczniejszych dla pokoju i postępu. Najdroższych dla kochającego serca i wiernej miłości. Jak mądre są to słowa powie ci dziadek, babcia i każdy święty. Młodzieniec często będzie w nich widział zakaz i ograniczenie. Człowiek dorosły pobożne życzenie. Bóg zaś zapisał w nich szczęście na ziemi i życie wieczne w niebie. Ale o tym przekona się tylko ten, kto je zachowa w całości i zastosuje w każdym przypadku.
Oby nie zabrakło nam śmiałości. 

3 Niedziela Wielkiego Postu (Rok B): 
I czytanie: Wy 20,1-17;
Psalm: 19; 
II czytanie: 1 Kor 1,22-25;
Ewangelia: Mk 2,13-25

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski 2021 Kościoła w Polsce

Góra przemienienia, niedziela 28 lutego 2021

W pierwszym czytaniu słyszymy historię Abrahama, człowieka głębokiej wiary i całkowitego zawierzenia, którego Bóg wystawił na próbę. Wystawił na próbę jego wiarę, mimo iż znał go doskonale. Chciał jednak, by Abraham tę wiarę sobie uświadomił, by przekonał się, jak bardzo kocha Boga i czy jest w stanie wszystko mu ofiarować. Chciał, by Abraham zrobił ten wyzwalający krok, “odwiązujący” go od ukochanego syna a wprowadzający w Miłość, która ogarnia wszystko i dla której nie ma rzeczy niemożliwych.

Zapraszamy na niedzielną Eucharystię, która rozpocznie się o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Ponieważ trwa lockdown brama główna, przy której będzie czuwał stróż, będzie otwarta dopiero od godziny 11:00.
Msza święta może również posiadać części w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna celebracja dostępna w niedzielę w naszym kościele i zawsze kilkoro turystów lub emigrantów chciałoby w niej uczestniczyć.

Co mogę powiedzieć o swojej wierze? Chodzę do kościoła, modlę się rano i wieczorem. W Wielkim Poście chodzę na Drogę Krzyżową i tak można by wymieniać długo, ale warto przy tym wszystkim zadać sobie pytanie: Ale czy wierzę? Czy ta wiara, która jest we mnie, otwiera przede mną nowy świat? Świat, w którym wszystko kręci się wokół Boga mocą Jego miłości. Świat, w którym ufność w Bogu jest tak wielka, że człowiek nie ucieka w chwilach trudnych, ale idzie do przodu, bo wie, że Bóg jest z nim. Czy jestem w tym świecie wolny? A może coś mnie tu wiąże, coś czego jeszcze nie oddałem Panu, bo ukradkiem chciałbym coś zatrzymać dla siebie?

Żeby człowiek mógł wejść w to nowe doświadczenie wiary, musi być wolny. Żeby mógł ruszyć z miejsca, nie może być przywiązany do spraw czy osób. Gdyby Abraham był przywiązany do Izaaka, byłby pozostał na dole i w konsekwencji nie doświadczyłby spotkania z Bogiem. Podobnie i Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, gdyby byli przywiązani do swoich spraw, na pewno znaleźliby jakąś wymówkę, by nie pójść z Jezusem na górę. A cuda dzieją się na górze! Cuda dzieją się tam, gdzie człowiek jest wolny i idzie poszukując Pana. Trzeba być wolnym, odwiązanym, aby móc przywiązać się do Pana, który daje całkowitą wolność. Dlatego ważne jest, aby poznać prawdę o sobie. Zobaczyć duchowe powrozy, które wiążą i pętają, trzymają i nie pozwalają ruszyć z miejsca.

Obyśmy zdobyli się na ten wysiłek, szczególnie teraz w czasie Wielkiego Postu, by wyruszyć w drogę, by wdrapać się na tę górę, na której w obłoku czeka Pan. Aby to było możliwe, musi dokonać się nasze przemienienie. Potrzebny jest więc wysiłek samotności i oderwania: trzeba oddalić się od tłumu, od codziennych spraw i trosk i wznieść się ponad przeciętność i codzienność. Kto spróbuje, przekona się, że nie jest to łatwe. Ale warto! Bo doświadczymy wtedy innego życia, będziemy mogli z dystansem i z prawdą spojrzeć na swoją codzienność. A co najważniejsze, gdy wrócimy znów do codzienności, będziemy mieli moc, aby ją przemieniać. 

Obyśmy też umieli przekonać się, że warto ofiarować Mu wszystko, oddać wszystko w Jego ręce i stać się prawdziwie wolnym. I nie bać się! Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? obyśmy również odkryli na nowo, że to Eucharystia jest tą górą, na której dzieje się i ofiara i przemienienie. Obyśmy wreszcie doświadczyli otwartego nieba nad nami i usłyszeli głos, który koi i dodaje odwagi: Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym. Nie bój się. Przyjdź.

2 Niedziela Wielkiego Postu (Rok B):
I czytanie: Rdz 22,1-2. 9-13. 15-18;
Psalm: 116; 
II czytanie: Rz 8,31b-34;
Ewangelia: Mk 9,2-10

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski 2021 Kościoła w Polsce

Nawrócenie i wiara, niedziela 21 lutego 2021

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Wielki Post to najpiękniejszy okres liturgiczny w życiu Kościoła i chrześcijanina. To czas intensywnej pracy nad sobą w walce ze słabościami i grzechem. Wysiłek, który podejmujemy nie indywidualnie, ale wspólnie. Cały Kościół powszechny. Od Turcji po Polskę i od Afryki, Azji po Amerykę. Dobrze jest to sobie uświadomić, by bardziej się zmobilizować i nie stracić szansy odnowy w roku 2021. Stawką jest przymierze, zbawienie i nowy człowiek, czyli to na co świat czeka najbardziej. Na czterdzieści dni i nocy otwiera się przed nami szansa. Naśladujemy Noego, który uwierzył, budując arkę ocalenia dla istot żyjących i Jezusa zwycięsko pojedynkującego się z kusicielem. Bo uwierzenie Bogu i pokonanie diabelskich sideł to cel postu, a jego środkami to modlitwa, post i jałmużna.

Czterdzieści dni padał deszcz zniszczenia za czasów Noe. Czterdzieści dni przebywał Mojżesz na górze Synaj rozmawiając z Bogiem. Czterdzieści lat pielgrzymował Izrael do ziemi obiecanej. Czterdzieści dni zajęła Eliaszowi pielgrzymka do świętej góry Horeb i czterdzieści dni kusił Jezusa szatan. Zatem liczba 40 to liczba święta, dla każdego nawrócenia i każdej odnowy, ale też i liczba skończona, która szybko mija. Rozpocznij zatem wędrówkę. Nie zwlekaj. Nie wyśmiewaj ani nie lekceważ wysiłku Noego, kiedy oddawał się pracy przy arce od świtu do nocy. Jemu współcześni nie podjęli przykładu i zostali zgładzeni w wodach potopu. Jezusa pobyt na pustyni, medytacja, samotność i walka z pokusą nie mogą pozostać bez naśladowania. Uwierz i zacznij pościć, a nie obejrzysz się jak aniołowie zaczną ci usługiwać.

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, czyli Program duszpasterski 2021 Kościoła w Polsce

Zapraszam na niedzielną Eucharystię, która rozpocznie się o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Ponieważ trwa lockdown, więc brama główna, przy której będzie czuwał stróż, będzie otwarta dopiero od godziny 11:00.

Msza święta może również posiadać części w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna msza dostępna w naszym kościele.

1 Niedziela Wielkiego Postu (Rok B):
I czytanie: Rdz 9,8-15;
Psalm: 25;
II czytanie: 1 P 3,18-22;
Ewangelia: Mk 1,12-15

Niedziela, poniedziałek i święta 2020

Pomimo obostrzeń wprowadzonych w grudniu 2020 staramy się kontynuować odprawianie mszy świętej każdej niedzieli o godzinie 11:30 w dolnym kościele. Ponieważ obostrzenia nie dotyczą turystów lub innych osób czasowo przebywających w Turcji, udaje nam się odprawiać mszę z obecnością pojedynczych osób, które reprezentują naszą wspólnotę. Zachęcam do przekazywania tej informacji wszystkim, którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem w niedzielnej mszy świętej. W takim wypadku konieczna jest komunikacja telefoniczna ze mną, abym mógł otworzyć bramę, która jest zamknięta w niedzielę, z ulicy Istiklal.  Zwykle proszę, aby stawić się przed bramą o godzinie 11:00. Dzisiaj swoją obecność potwierdziły trzy osoby.
Miło jest mi zakomunikować iż w poniedziałek, 21 grudnia, o godzinie 18:00, w górnym kościele, nasza Parafia Personalna, będzie śpiewać i słuchać kolęd przy akompaniamencie organ i sopranu, których imion nie zdradzam. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie, które jest zarezerwowane wyłącznie dla nas i dla tych, których zaprosimy. Nie spodziewamy się tłumów, ale będzie miła, świąteczna atmosfera i okazja do uśmiechnięcia się i złożenia sobie życzeń.
Co do mszy świętych w dni świąteczne to mamy taki program:
24 grudnia, czwartek, 17:00, Polonezköy

24 grudnia, czwartek, Święty Antoni (Taksim)
18:00, górny kościół, open, TUR/ANG/IT, Msza Wigilijna Bożego Narodzenia

25 grudnia, piątek, 
8:00, open, ANG
11:30, open ANG/IT
14:00, open, górny kościół, POL 
18:00, open, TUR

26 grudnia, sobota, 11:30, open, dolny kościół, POL/ANG (dla tych którzy mogą się przemieszczać)

27 grudnia, niedziela, 11:30, open, dolny kościół, POL/ANG (dla tych którzy mogą się przemieszczać)
Proboszcz (Tel: 05314548647)

Świąteczne brzmienia Bożego Narodzenia

Oprócz przygotowania swoich serc na odchody Świąt Bożego Narodzenia, dbamy o atmosferę w domach czy pracy. Oprócz wystroju jest też muzyka. Chciałbym zaprosić każdego do podzielenia się ulubionymi utworami puszczanymi w ten magiczny czas.